The Black Dragon’s Revenge

The Black Dragon’s Revenge (1975)

Long zheng hu dou jing wu hun Three rival gangs embark on a search for Bruce Lee’s handwritten “finger fighting ” manual.

Duration: 90 min

Quality: HD

Release:

Original Title: Long zheng hu dou jing wu hun

5.0